കേരളത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള അതുല്യമായ കാര്യങ്ങൾ

മൂന്നാറിലെ കുന്നുകൾ ചുറ്റി കാൽനടയായി പോകുക.

ആലപ്പുഴ കായലിലൂടെ പരമ്പരാഗത ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റൈലിൽ യാത്ര ചെയ്യുക.

കേരളത്തിലെ  നിരവധി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഫാമുകളിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക 

ഒരു ഗ്രാമീണ ഗ്രാമത്തിൽ  മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കരകൗശല വിദഗ്ധരെയും കാണുക, 

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് പരീക്ഷിക്കുക

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ ചൈനീസ് മത്സ്യബന്ധന വലകൾ സന്ദർശിക്കുക 

വർണ്ണാഭമായതും സർഗ്ഗാത്മകവുമായ പരമ്പരാഗത കഥകളി കാണുക