ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ രാജ്യങ്ങൾ?

ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 5 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 2  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1958, 1962, 1970, 1994, 2002

ജർമ്മനി ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 4 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 4  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1954, 1974, 1990, 2014

ഇറ്റലി ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 4 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 2  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1934, 1938, 1982, 2006

അർജന്റീന ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 2 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 3  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1978. 1986

ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 2 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 1  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1998, 2018

ഉറുഗ്വേ ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 2 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 0  വിജയിച്ച വർഷങ്ങൾ   1930, 1950

സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾ 1 റണ്ണറപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് 0  വിജയിച്ച വർഷം    2010