ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദികൾ

ഗംഗ  ആകെ നീളം   2525 (കി.മീ.)

ഗോദാവരി   ആകെ നീളം   1465(കി.മീ.)

കൃഷ്ണ   ആകെ നീളം   1400(കി.മീ.)

യമുന  ആകെ നീളം   1376 (കി.മീ.)

നർമ്മദ   ആകെ നീളം   1312 (കി.മീ.)

ഇൻഡസ്   ആകെ നീളം   3180 (കി.മീ.)

ബ്രഹ്മപുത്ര  ആകെ നീളം   2900 (കി.മീ.)