നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ 7 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ

ശിവനസമുദ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം, കർണാടക

ദൂദ്‌സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഗോവ

അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, കേരളം

ഭഗ്സു വെള്ളച്ചാട്ടം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, കേരളം

എലിഫന്റ് ഫാൾസ്, ഷില്ലോംഗ്

ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം, കർണാടക