ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ 7 കായിക വിനോദങ്ങൾ

ക്രിക്കറ്റ്

ഫുട്ബോൾ

ബാഡ്മിന്റൺ

ഹോക്കി

ടെന്നീസ്

ബാസ്കറ്റ്ബോൾ

ഗുസ്തി